ASANSÖRLÜ TA?IMACILIK

ASANSÖRLÜ TA?IMACILIK

ASANSÖRLÜ TA?IMACILIK

Asansörlü Ta??ma
Günümüzde parça e?ya ta??mac?l??? birkaç mü?terinin yük veya e?yas?n?n toplu bir ?ekilde ta??nmas? anlam?na gelir.  Bu ta??ma da yüklerinizin veyade?erli e?yalar?n?z?n yüklenmesi, ta??nmas? ya da indirilmesi s?ras?nda kar??ma ihtimalinden endi?elenebilirsiniz. Bizler, yüklerinizi izleyece?imiz güzergâh do?rultusunda, e?yalar?n araçtan indirilmesi s?ras?na göre yükleme i?lemini sa?lamaktay?z.

Parça E?ya Ta??mac?l???

E?yalar?n?z?n sizin ad?n?za envanterlerini ç?kartarak i?imize ba?l?yoruz. Bu yöntem ile güzergah?m?z boyunca s?ras? ile haz?rlad???m?z envanter?????nda indirme veya teslimat i?lemini gerçekle?tirmekteyiz. Parça e?ya ta??mac?l??? belirlenen amaç ev ta??ma fiyatlar?n? mü?teri için daha ekonomik hale gelmesini sa?lamakt?r. Ayn? güzergâhtaki bulunan birden fazla e?yay? ayn? kamyon ile ta??yarak ta??man?z? ekonomik hale gelmesini sa?lam?? olursunuz.??imi muntazam yapan bir nakliye firmas? olarak araçta e?yalar?n kar??mas? ve buna benzer kar???kl?klar?n olmas?na olanak tan?mamaktay?z. Firma olarak Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine evden eve nakliyat hizmeti yapmaktay?z.

Parça E?ya Ta??mac?l???
?irketimiz e?yalar?n?z? evinizden ambalajlay?p kamyona indirilme s?ras?na göre yerle?tirmektedir. E?yan?z?n tamam? nakliye arac?na muntazam bir ?ekilde dizildikten sonra kamyon içerisinde süspansiyon için yapt???m?z ip ba?lama yerleri vas?tas?yla e?yalar?n?z ba?lanmaktad?r.E?yalar?n aras?na büyük boy kartonlar konularak e?yalar?n birbirine kar??mas? önlenmi? olunur veya daha kesin olsun ve kar???kl??a mahal vermemek sebebi ile e?yalar?n envanteri ç?kar?larak listelenmektedir. Araçtan indirme mekân?nda bu listeye göre e?yalar?n?z size teslim edilmektedir. parça e?ya ta??mac?l??? sizlerden al?nane?yalar için depomuzda birkaç gün muhafaza imkân? da sunulmaktad?r.

Teklif Al

Formu doldurun ardından sizi arayalım.